dapoxetine buy online, dapoxetine in canada

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

                              

Βιολογική Γεωργία: Προϊόν – Περιβάλλον – Καταναλωτές

 


 

Τι είναι η Βιολογική Γεωργία – Ποια τα πλεονεκτήματα;

QWAYS

 

Ως  βιολογική ή οικολογική γεωργία θα μπορούσαμε να ονομάσουμε την ήπια και  φιλική προς το περιβάλλον γεωργία, που υλοποιείται χωρίς την χρήση χημικών φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων, γενετικά τροποποιημένων οργανισμών (GMOs), ορμονών , αντιβιοτικών και συντηρητικών στα φυτά , τα ζώα και τα μεταποιημένα προϊόντα.
Βασική επιδίωξη είναι η προστασία του περιβάλλοντος με χρήση ανανεώσιμων πόρων παραγωγής και η τελική προσφορά στον καταναλωτή βιολογικών προϊόντων τα οποία είναι  φυσικά και υγιεινά, φρέσκα και γευστικά.


Ο τρόπος παραγωγής τους  συνεπάγεται λιγότερο εντατική χρησιμοποίηση των γαιών και επομένως αειφόρα διαχείριση τους. Η βιολογική γεωργία προστατεύει το αγρο-οικοσύστημα και συμβάλλει σε ένα υψηλό επίπεδο βιοποικιλότητας και διατήρησης των ειδών και των φυσικών τους οικοτόπων.  Βελτιώνει την ποιότητα του εδάφους, τη φυσική γονιμότητά του καθώς και την ποιότητα του νερού ενώ μεριμνά για  την υγεία και την ευημερία των ζώων.

Η  ύπαρξη ενός κοινού Ευρωπαϊκού  νομοθετικού πλαισίου (καν. ΕΚ 834/07 και 889/08) , εγγυάται συνθήκες θεμιτού ανταγωνισμού μεταξύ των παραγωγών βιολογικών  προϊόντων. Εμποδίζει την ανωνυμία στην αγορά, εξασφαλίζοντας παράλληλα τη διαφάνεια σε κάθε στάδιο της παραγωγής και της κατεργασίας τους , μέσω των προβλεπόμενων ελέγχων και οδηγεί σε μεγαλύτερη αξιοπιστία αυτών των προϊόντων ενώπιον των καταναλωτών.

Τα βιολογικά προϊόντα μπορούν από την μια  ικανοποιούν την αναζήτηση του καταναλωτή για αυθεντικά, υψηλής ποιότητας και ασφαλή τρόφιμα και από την άλλη προσφέρουν μια προστιθέμενη αξία στον παραγωγό – βιοκαλλιεργητή.

Η ανάπτυξη της βιολογικής γεωργίας δημιουργεί περισσότερες ευκαιρίες απασχόλησης και ευρωστία στις αγροτικές οικονομίες συμβάλλοντας επίσης στη συντήρηση και τη βελτίωση των αγροτικών περιοχών. Οι βιοκαλλιεργητές απολαμβάνουν οφέλη στην υγεία τους καθώς δεν ασχολούνται με χημικά όπως οι φυτοπροστατευτικές ουσίες. 
Οι βιοκαλλιεργητές, επίσης, αναφέρουν ότι κερδίζουν το σεβασμό των καταναλωτών καθώς όλο και περισσότερα άτομα ανακαλύπτουν τα οφέλη της βιολογικής παραγωγής σε σχέση με το περιβάλλον, την ευημερία των ζώων καθώς και την κοινωνικοοικονομική τους υπόσταση.
 QWAYS  QWAYS   QWAYS  

 

Νομοθετικό πλαίσιο - Κανονισμοί (ΕΚ) αριθ. 834/2007 και 889/2008

Από την 1/1/2009 ισχύει  στην Ευρωπαϊκή Ένωση ο  νέος Κανονισμός 834/2007 , ο οποίος αφορά την βιολογική παραγωγή και την επισήμανση προϊόντων βιολογικής γεωργίας.

Ο κανονισμός 834/2007 ,  παρέχει τη βάση για την αειφόρο ανάπτυξη της βιολογικής παραγωγής με παράλληλη εξασφάλιση της αποτελεσματικής λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς, διασφάλιση του θεμιτού ανταγωνισμού, εξασφάλιση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών και προστασία των συμφερόντων τους.
Ο κανονισμός αυτός προβλέπει και τις διαδικασίες ελέγχου των βιολογικών προϊόντων σε όλα τα στάδια παραγωγής, παρασκευής και διανομής βιολογικών προϊόντων και  τη χρήση, στην επισήμανση και στη διαφήμιση, ενδείξεων που αναφέρονται στη βιολογική παραγωγή.

Όλοι οι Φορείς Πιστοποίησης ελέγχουν  τα προϊόντα της επιχείρησης ως προς τις ελάχιστες απαιτήσεις (Ευρωπαική και Εθνική νομοθεσία). 
Στον Φορέα QWays –διαδρομές ποιότητας α.ε. πραγματοποιούμε   δειγματοληψίες , χημικές αναλύσεις ,  και  Αιφνιδιαστικούς ελέγχους, πέραν των ελαχίστων προβλεπομένων , προκειμένου να ενισχύσουμε ακόμη περισσότερο την εμπιστοσύνη του τελικού καταναλωτή στα βιολογικά προϊόντα με το σήμα μας.QWAYS QWAYS 


 

Τι θα πρέπει να προσέχει ο καταναλωτής Βιολογικών Προϊόντων;


 

QWAYS

Η βιολογική γεωργία σε όλες τις χώρες της Ε.Ε. διέπεται από το ίδιο θεσμικό πλαίσιο, τους κανονισμούς 834/2007 και 889/2008. 

Όλες οι Επιχειρήσεις που εμπλέκονται στην παραγωγή των βιολογικών προϊόντων  (από το χωράφι και την φάρμα μέχρι το ράφι και τον πάγκο της λαϊκής αγοράς) ακολουθούν τους κανόνες παραγωγής και παρασκευής που απαιτεί η συγκεκριμένη νομοθεσία.

Το αυστηρό θεσμικό πλαίσιο που υπάρχει  εγγυάται στους καταναλωτές ότι όλες οι επιχειρήσεις που παράγουν βιολογικά προϊόντα επιθεωρούνται τακτικά από τους Οργανισμούς Ελέγχου και Πιστοποίησης, όπως ο QWays ,  καθώς και τους αρμόδιους  κρατικούς φορείς (Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ΟΠΕΓΕΠ,  ΕΦΕΤ , ΕΣΥΔ).

Οι καταναλωτές βιολογικών προϊόντων θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί σχετικά με την επισήμανση των προϊόντων αυτών και να αναζητούν πάντα  το ισχύον πιστοποιητικό ή την ειδική σήμανση στην ετικέτα.  Η πιστοποίηση και η σήμανση των βιολογικών προϊόντων προσφέρει σιγουριά στο καταναλωτή ότι τα αγαθά που καταναλώνει παράγονται βάσει των προβλεπόμενων προδιαγραφών. 

 

Τα πιστοποιητικά προϊόντος σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία εκδίδονται από τους Εγκεκριμένους Φορείς Πιστοποίησης , αφού ελεγχθεί πλήρως και αξιολογηθεί η τήρηση των προδιαγραφών του κανονισμού από την ελεγχόμενη επιχείρηση (φυτικής , ζωικής παραγωγής ή μεταποιητική επιχείρηση-παρασκευαστής). Σε ένα πιστοποιητικό προϊόντος αναγράφονται τα στοιχεία της επιχείρησης, τα προϊόντα και οι παραγόμενες ποσότητες.  Για να πουλήσει κάποιος βιολογικό προϊόν θα πρέπει το πιστοποιητικό να είναι σε ισχύ (διάρκεια ισχύος). 

 

 

- Στα σημεία που διακινούνται και συμβατικά προϊόντα (πχ supermarkets) , θα πρέπει τα βιολογικά να είναι συσκευασμένα και να φέρουν ειδική επισήμανση. Η επισήμανση θα πρέπει να περιλαμβάνει τον κωδικό έγκρισης και την

επωνυμία του Φορέα Πιστοποίησης (πχ GR-BIO-04, Διαδρομές Ποιότητας QWays) και πιθανά το λογότυπο του Φορέα.

 

 

- Σε εξειδικευμένα ελεγχόμενα σημεία διάθεσης και στις λαϊκές αγορές  βιολογικών προϊόντων ο καταναλωτής μπορεί να βρει και χύμα προϊόν. Θα πρέπει πάντα να μπορεί να βρει ενδείξεις για την προέλευση του προϊόντος και  να υπάρχει αναρτημένο το πιστοποιητικό του παραγωγού με αναφορά στα συγκεκριμένα προϊόντα.

 

Διαβάζοντας τις ετικέτες των Βιολογικών Προϊόντων:

Είναι σημαντικό  οι καταναλωτές που επιλέγουν να αγοράσουν βιολογικά, προϊόντα να γνωρίζουν  ότι αγοράζουν ότι ακριβώς πληρώνουν. Η σήμανση των προϊόντων αυτών  και  ο νέος λογότυπος της βιολογικής γεωργίας είναι ένας μηχανισμός που εγγυάται, αυτό ακριβώς, δηλαδή την γνησιότητα των βιολογικών προϊόντων.

 

Η παραγωγή και η τοποθέτηση των βιολογικών προϊόντων με τη σήμανση και το λογότυπο στην αγορά της ΕΕ ακολουθούν μία αυστηρή διαδικασία με την οποία θα πρέπει να είναι σε πλήρη συμμόρφωση.

Οι παραγωγοί πρέπει πρώτα να περάσουν μία μεταβατική περίοδο τουλάχιστον δύο ετών προτού να ξεκινήσουν την παραγωγή αγροτικών αγαθών ικανών να ονομαστούν βιολογικά. Αν επιθυμούν να παράγουν ταυτόχρονα συμβατικά και βιολογικά προϊόντα, θα πρέπει να διαχωρίσουν απόλυτα τις δύο επιχειρήσεις σε κάθε στάδιο της παραγωγής.

Τελικά σε όσους παραγωγούς χορηγηθεί σχετική πιστοποίηση, αυτοί και μόνο έχουν το δικαίωμα να τοποθετήσουν στα προϊόντα τους σήμανση για το βιολογικό τρόπο παραγωγής.


Περισσότερα στο σχετικό εγχειρίδιο που έχει εκδώσει ο Φορέας : "Επισήμανση Βιολογικών Προιόντων"

 QWAYS


 

Η Ευθύνη της πολιτείας και των οργανισμών πιστοποίησης
Θα πρέπει η πολιτεία και όλοι οι εμπλεκόμενοι κρατικοί και ιδιωτικοί φορείς, σεβόμενοι την αγωνία των καταναλωτών, το μέλλον των Ελλήνων αγροτών , άλλα και την ανάγκη προάσπισης του περιβάλλοντος να στραφούν ακόμη περισσότερο προς την ανάπτυξη της παραγωγής και αγοράς βιολογικών προϊόντων.
Θα πρέπει να εξασφαλίσει ότι η ανάπτυξη αυτή θα προέλθει όχι μόνο από την παροχή επιδοτήσεων , άλλα και από την ανάγκη για μεγαλύτερη προσφορά ντόπιων βιολογικών προϊόντων στον καταναλωτή.

Αυτό για να γίνει απαιτείται τεχνογνωσία και εκπαίδευση των γεωπόνων και των παραγωγών , αυστηρό σύστημα πιστοποίησης με αυστηρές κυρώσεις σε όσους δεν εξασφαλίζουν τις ελάχιστες απαιτήσεις  (παραγωγοί , έμποροι άλλα και φορείς πιστοποίησης).  
Ένα ακόμη μέτρο στήριξης της προοπτικής αυτής , θα ήταν η είσοδος των βιολογικών προϊόντων στις σχολικές καντίνες και στα νοσοσκομεία, όπως γίνεται σε αρκετές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τέλος θα πρέπει οι καταναλωτές να εκπαιδευτούν στην αναγνώριση εκείνων των σημάτων που τους εξασφαλίζουν περισσότερο.

 


 Για περισσότερες πληροφορίες :      

    ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ

                             

 

O Φορέας QWays  είναι ενεργό  μέλος της IFOAM 

(International Federation of Organic Agriculture)  

                                                         QWAYS


 

qways4